مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع و کارخانجات

لیست برخی از مشتریان باسکول پند فعال در صنایع و کارخانجات به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. جهت دریافت لیست باسکول های نصب شده در محل مورد نظر، کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باسکول مورد نیاز خود، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اردبیلاردبیلبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۳اصفهانکاشانبتن فلز پیش ساخته
۴اصفهاناصفهانفلز
۵البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۶البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۷البرزکرجصفحه از قبل موجود
۸البرزهشتگردبتن فلز پیش ساخته
۹ایلاممهرانبتن فلز پیش ساخته
۱۰آذربایجان شرقیبستان آبادبتن فلز پیش ساخته
۱۱آذربایجان شرقیمنطقه آزاد ارسبتن فلز پیش ساخته
۱۲آذربایجان شرقیمراغهبتن فلز پیش ساخته
۱۳آذربایجان شرقیآذرشهر ممقانبتن فلز پیش ساخته
۱۴آذربایجان شرقیمرندبتن فلز اجرا در محل
۱۵آذربایجان شرقیتبریزبتن فلز پیش ساخته
۱۶آذربایجان شرقیمرندبتن فلز پیش ساخته
۱۷آذربایجان شرقیتبریزفلز
۱۸آذربایجان غربیارومیهبتن فلز پیش ساخته
۱۹آذربایجان غربیپلدشتبتن فلز پیش ساخته
۲۰آذربایجان غربیمهابادبتن فلز پیش ساخته
۲۱تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۲۲تهرانورامینبتن فلز پیش ساخته
۲۳تهرانپاکدشتبتن فلز پیش ساخته
۲۴تهرانورامینصفحه از قبل موجود
۲۵تهرانشهریارفلز
۲۶تهرانشریف آباد – تهرانبتن فلز پیش ساخته
۲۷خراسان جنوبیخوسفبتن فلز پیش ساخته
۲۸خراسان جنوبینهبندانبتن فلز پیش ساخته
۲۹خراسان رضویخوافبتن فلز پیش ساخته
۳۰خراسان رضویتایبادبتن فلز پیش ساخته
۳۱خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۳۲خراسان رضوینیشابوربتن فلز پیش ساخته
۳۳خراسان رضویچنارانبتن فلز پیش ساخته
۳۴خراسان رضویسبزواربتن فلز پیش ساخته
۳۵خراسان رضویمشهدفلز
۳۶خوزستاناندیمشكبتن فلز پیش ساخته
۳۷خوزستاندزفولبتن فلز پیش ساخته
۳۸خوزستاناندیمشكبتن فلز اجرا در محل
۳۹خوزستاناهوازبتن فلز پیش ساخته
۴۰خوزستانگتوندصفحه از قبل موجود
۴۱زنجانابهربتن فلز پیش ساخته
۴۲زنجانزنجانصفحه از قبل موجود
۴۳زنجانابهرفلز
۴۴زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۴۵سمنانسمنانبتن فلز پیش ساخته
۴۶سیستان و بلوچستانبزمانبتن فلز پیش ساخته
۴۷سیستان و بلوچستانخاشبتن فلز پیش ساخته
۴۸سیستان و بلوچستانزاهدانبتن فلز پیش ساخته
۴۹سیستان و بلوچستانکنارکبتن فلز اجرا در محل
۵۰سیستان و بلوچستانسراوان سیستانبتن فلز اجرا در محل
۵۱سیستان و بلوچستانایرانشهربتن فلز پیش ساخته
۵۲عراقسلیمانیه عراقبتن فلز اجرا در محل
۵۳عراقبغدادفلز
۵۴فارسداراببتن فلز پیش ساخته
۵۵فارسشیرازبتن فلز پیش ساخته
۵۶فارسخشتبتن فلز پیش ساخته
۵۷فارسفیروز آبادبتن فلز پیش ساخته
۵۸فارسپاسارگادبتن فلز پیش ساخته
۵۹فارسبیضابتن فلز پیش ساخته
۶۰فارسمرودشتبتن فلز پیش ساخته
۶۱فارسلامردصفحه از قبل موجود
۶۲فارسمرودشتصفحه از قبل موجود
۶۳قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۶۴قزوینقزوینفلز
۶۵قزوینتاکستانبتن فلز پیش ساخته
۶۶قزوینآبیکبتن فلز پیش ساخته
۶۷قزوینقزوینصفحه از قبل موجود
۶۸قمقمبتن فلز پیش ساخته
۶۹کردستاندیواندرهبتن فلز پیش ساخته
۷۰کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۷۱کرمانفاریاببتن فلز پیش ساخته
۷۲کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۷۳کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۷۴کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۷۵کرمانکرمانبتن فلز اجرا در محل
۷۶کرمانبمفلز
۷۷کرمانجیرفتبتن فلز پیش ساخته
۷۸کرمانرفسنجانبتن فلز اجرا در محل
۷۹کرمانشاهگیلانغرببتن فلز پیش ساخته
۸۰کرمانشاهصحنه کرمانشاهبتن فلز پیش ساخته
۸۱کرمانشاهقصر شیرینبتن فلز پیش ساخته
۸۲گیلانبندر انزلیبتن فلز پیش ساخته
۸۳گیلاناملشبتن فلز پیش ساخته
۸۴گیلانرشتبتن فلز اجرا در محل
۸۵لرستانخرم آبادبتن فلز پیش ساخته
۸۶مازندرانآملبتن فلز پیش ساخته
۸۷مازندرانبهشهربتن فلز پیش ساخته
۸۸مازندرانکیاسربتن فلز پیش ساخته
۸۹مرکزیساوهبتن فلز پیش ساخته
۹۰مرکزیاراکبتن فلز پیش ساخته
۹۱هرمزگانبندر جاسکبتن فلز پیش ساخته
۹۲هرمزگانقشمفلز
۹۳همدانملایربتن فلز پیش ساخته
۹۴همدانتویسركانبتن فلز پیش ساخته
۹۵یزدمیبدفلز
۹۶یزدیزدبتن فلز پیش ساخته