مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع غذایی

لیست برخی از باسکول های پند نصب شده برای شرکتهای فعال در صنایع غذایی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. جهت دریافت لیست باسکول های نصب شده در محل مورد نظر، کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باسکول مورد نیاز خود، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهانخمینی شهربتن فلز پیش ساخته
۳اصفهانشاهین شهر اصفهانبتن فلز پیش ساخته
۴البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۵البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۶آذربایجان شرقیتبریزبتن فلز پیش ساخته
۷آذربایجان شرقیملکانبتن فلز پیش ساخته
۸آذربایجان شرقیآذرشهر ممقانبتن فلز پیش ساخته
۹آذربایجان شرقیمراغهصفحه از قبل موجود
۱۰آذربایجان شرقیتبریزفلز
۱۱آذربایجان شرقیمراغهبتن فلز پیش ساخته
۱۲آذربایجان غربیارومیهبتن فلز پیش ساخته
۱۳آذربایجان غربیارومیهفلز
۱۴آذربایجان غربیشاهین دژبتن فلز پیش ساخته
۱۵بوشهربرازجانبتن فلز پیش ساخته
۱۶بوشهربوشهربتن فلز پیش ساخته
۱۷تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۱۸چهارمحال و بختیاریشهرکردبتن فلز پیش ساخته
۱۹خراسان رضویگنابادبتن فلز پیش ساخته
۲۰خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۲۱خراسان رضویبردسکنبتن فلز پیش ساخته
۲۲خراسان رضویتایبادبتن فلز پیش ساخته
۲۳خراسان رضویسبزواربتن فلز پیش ساخته
۲۴خراسان رضوینیشابورفلز
۲۵خراسان رضویکاشمربتن فلز پیش ساخته
۲۶خراسان رضویجوینبتن فلز پیش ساخته
۲۷خراسان رضویمشهدبتن فلز اجرا در محل
۲۸خوزستانخرمشهربتن فلز پیش ساخته
۲۹خوزستانشادگانفلز
۳۰زنجانطارمبتن فلز پیش ساخته
۳۱زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۲سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۳۳سمنانسمنانبتن فلز پیش ساخته
۳۴عراقعراقصفحه از قبل موجود
۳۵عراقعراقفلز
۳۶عراقکربلاعراقصفحه از قبل موجود
۳۷فارسزرقانبتن فلز پیش ساخته
۳۸فارسشیرازبتن فلز پیش ساخته
۳۹قزوینتاکستانبتن فلز پیش ساخته
۴۰قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۴۱قزوینقزوینصفحه از قبل موجود
۴۲قمقمصفحه از قبل موجود
۴۳کرمانجیرفتبتن فلز پیش ساخته
۴۴کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۴۵کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۶کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۴۷کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۴۸کرمانشهربابک کرمانبتن فلز پیش ساخته
۴۹کرمانرفسنجانفلز
۵۰کرمانکرمانصفحه از قبل موجود
۵۱کرمانسیرجانبتن فلز اجرا در محل
۵۲کرمانکرمانبتن فلز اجرا در محل
۵۳کرمانکهنوجبتن فلز اجرا در محل
۵۴کرمانزرندفلز
۵۵کرمانشاهسر پل ذهاببتن فلز پیش ساخته
۵۶کرمانشاهکرمانشاهبتن فلز پیش ساخته
۵۷گلستانگنبدبتن فلز پیش ساخته
۵۸گلستانکردکویبتن فلز پیش ساخته
۵۹گلستانمراوه تپهبتن فلز پیش ساخته
۶۰گیلانفومنفلز
۶۱گیلانلاهیجانصفحه از قبل موجود
۶۲مازندرانآملبتن فلز پیش ساخته
۶۳مازندراننوشهربتن فلز پیش ساخته
۶۴مازندرانبابلبتن فلز پیش ساخته
۶۵مازندرانبهنمیربتن فلز پیش ساخته
۶۶مازندرانقائمشهربتن فلز اجرا در محل
۶۷مازندرانقائمشهربتن فلز پیش ساخته
۶۸مازندرانگلوگاهبتن فلز پیش ساخته
۶۹مازندرانسواد کوهبتن فلز پیش ساخته
۷۰مازندرانقائمشهرصفحه از قبل موجود
۷۱مازندرانآملصفحه از قبل موجود
۷۲مرکزیخمینبتن فلز پیش ساخته
۷۳هرمزگانبندر عباسبتن فلز پیش ساخته
۷۴هرمزگانبندر لنگهبتن فلز پیش ساخته
۷۵همدانملایربتن فلز پیش ساخته
۷۶همدانهمدانبتن فلز پیش ساخته
۷۷همداننهاوندبتن فلز پیش ساخته
۷۸همدانلاله جینبتن فلز پیش ساخته
۷۹یزدهرات یزدبتن فلز پیش ساخته
۸۰یزداردکانبتن فلز پیش ساخته
۸۱یزدمهریزیزدبتن فلز پیش ساخته
۸۲یزدیزدبتن فلز پیش ساخته