مشتریان باسکول پند

خرید باسکول صنایع ساختمانی

لیست محل نصب باسکول برخی از مشتریان شرکت پند کاسپین فعال در صنایع ساختمانی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. جهت دریافت لیست باسکول های نصب شده در محل مورد نظر، کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باسکول مورد نیاز خود، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اردبیلاردبیلبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۳اصفهاناصفهانصفحه از قبل موجود
۴البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۵البرزاشتهاردبتن فلز پیش ساخته
۶البرزکرجصفحه از قبل موجود
۷ایلامایلامصفحه از قبل موجود
۸ایلامدهلرانصفحه از قبل موجود
۹آذربایجان شرقیتبریزبتن فلز پیش ساخته
۱۰آذربایجان غربیارومیهبتن فلز پیش ساخته
۱۱آذربایجان غربیماکوبتن فلز پیش ساخته
۱۲آذربایجان غربیسلماسبتن فلز پیش ساخته
۱۳آذربایجان غربیمهابادبتن فلز پیش ساخته
۱۴آذربایجان غربیسلماسبتن فلز اجرا در محل
۱۵بوشهربوشهربتن فلز پیش ساخته
۱۶بوشهرعسلویهصفحه از قبل موجود
۱۷تهرانپردیسبتن فلز پیش ساخته
۱۸تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۱۹تهرانتهرانصفحه از قبل موجود
۲۰تهراناسلام شهر تهرانبتن فلز پیش ساخته
۲۱چهارمحال و بختیاریبروجن چهارمحالبتن فلز پیش ساخته
۲۲خراسان جنوبیاسدیهبتن فلز پیش ساخته
۲۳خراسان جنوبینهبندانبتن فلز اجرا در محل
۲۴خراسان رضویسبزواربتن فلز پیش ساخته
۲۵خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۲۶خراسان رضویخوافبتن فلز پیش ساخته
۲۷خراسان رضویجغتایبتن فلز پیش ساخته
۲۸خراسان رضوینیشابوربتن فلز پیش ساخته
۲۹خراسان رضویمشهدصفحه از قبل موجود
۳۰خراسان رضویسبزواربتن فلز اجرا در محل
۳۱خراسان شمالیبجنوردبتن فلز پیش ساخته
۳۲خوزستاندزفولبتن فلز پیش ساخته
۳۳خوزستانماهشهربتن فلز پیش ساخته
۳۴خوزستانمسجدسلیمانبتن فلز پیش ساخته
۳۵خوزستانآبادانصفحه از قبل موجود
۳۶زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۷زنجانزنجانصفحه از قبل موجود
۳۸سمنانگرمساربتن فلز پیش ساخته
۳۹سمنانسمنانبتن فلز پیش ساخته
۴۰سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۴۱سیستان و بلوچستانکنارکبتن فلز پیش ساخته
۴۲سیستان و بلوچستانچابهاربتن فلز پیش ساخته
۴۳سیستان و بلوچستانزاهدانبتن فلز پیش ساخته
۴۴سیستان و بلوچستانچابهارصفحه از قبل موجود
۴۵سیستان و بلوچستانچابهاربتن فلز اجرا در محل
۴۶سیستان و بلوچستانایرانشهربتن فلز پیش ساخته
۴۷فارسشیرازبتن فلز پیش ساخته
۴۸فارسشیرازصفحه از قبل موجود
۴۹فارسآباده فارسصفحه از قبل موجود
۵۰قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۵۱قمقمبتن فلز پیش ساخته
۵۲قمقمصفحه از قبل موجود
۵۳کردستانقروهبتن فلز پیش ساخته
۵۴کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۵۵کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۵۶کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۵۷کرمانشهربابک کرمانبتن فلز پیش ساخته
۵۸کرمانشهربابک کرمانبتن فلز اجرا در محل
۵۹کرمانکهنوجبتن فلز پیش ساخته
۶۰کرمانکرمانفلز
۶۱کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۶۲کرمانکرمانبتن فلز اجرا در محل
۶۳کرمانکرمانصفحه از قبل موجود
۶۴کرمانشاهکنگاوربتن فلز پیش ساخته
۶۵کرمانشاهسنقربتن فلز پیش ساخته
۶۶کرمانشاهروانسربتن فلز پیش ساخته
۶۷کرمانشاهکرمانشاهفلز
۶۸کرمانشاهقصر شیرینبتن فلز پیش ساخته
۶۹کهکیلویه و بویراحمدیاسوجبتن فلز پیش ساخته
۷۰کهکیلویه و بویراحمدگچساران .کهکیلیویهصفحه از قبل موجود
۷۱گیلانخشکبیجاربتن فلز پیش ساخته
۷۲گیلانرشتبتن فلز پیش ساخته
۷۳گیلانرودسربتن فلز پیش ساخته
۷۴گیلانبندر انزلیبتن فلز پیش ساخته
۷۵گیلانسنگربتن فلز پیش ساخته
۷۶گیلانآستانه اشرفیهبتن فلز پیش ساخته
۷۷گیلانشفتبتن فلز پیش ساخته
۷۸گیلانرودبار / گیلانبتن فلز اجرا در محل
۷۹گیلانآستارابتن فلز پیش ساخته
۸۰گیلانآستانه گیلانصفحه از قبل موجود
۸۱گیلانفومنصفحه از قبل موجود
۸۲لرستانخرم آبادبتن فلز پیش ساخته
۸۳لرستانالیگودرزبتن فلز پیش ساخته
۸۴لرستانکوهدشتبتن فلز پیش ساخته
۸۵مازندرانقائمشهربتن فلز پیش ساخته
۸۶مازندراننوشهربتن فلز پیش ساخته
۸۷مازندرانرامسربتن فلز پیش ساخته
۸۸مرکزیدلیجانبتن فلز پیش ساخته
۸۹هرمزگانبندر عباسبتن فلز پیش ساخته
۹۰هرمزگانبندر لنگهصفحه از قبل موجود
۹۱یزدیزدبتن فلز پیش ساخته
۹۲یزدمیبدبتن فلز پیش ساخته
۹۳یزدبافقبتن فلز پیش ساخته