مشتریان باسکول پند

خرید باسکول معدن

لیست محل نصب باسکول برخی از مشتریان شرکت پند کاسپین فعال در کسب و کار معدن و سنگ‌شکن به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. جهت دریافت لیست باسکول های نصب شده در محل مورد نظر، کسب اطلاعات بیشتر در خصوص باسکول مورد نیاز خود، دریافت مشاوره رایگان و خرید باسکول با ما تماس بگیرید.

ردیفاستان محل نصبشهرنوع صفحه پلتفرم
۱اردبیلاردبیلبتن فلز پیش ساخته
۲اصفهاننایینبتن فلز پیش ساخته
۳اصفهاناصفهانفلز
۴اصفهاناصفهانبتن فلز پیش ساخته
۵اصفهاناصفهانصفحه از قبل موجود
۶البرزکرجبتن فلز پیش ساخته
۷ایلامایلامبتن فلز پیش ساخته
۸آذربایجان شرقیاهربتن فلز پیش ساخته
۹تهرانتهرانبتن فلز پیش ساخته
۱۰تهرانتهرانصفحه از قبل موجود
۱۱خراسان جنوبیطبسبتن فلز پیش ساخته
۱۲خراسان جنوبینهبندانبتن فلز پیش ساخته
۱۳خراسان جنوبیطبسصفحه از قبل موجود
۱۴خراسان جنوبینهبندانبتن فلز اجرا در محل
۱۵خراسان رضویتایبادبتن فلز پیش ساخته
۱۶خراسان رضویخوافبتن فلز پیش ساخته
۱۷خراسان رضویسنگانبتن فلز اجرا در محل
۱۸خراسان رضویسنگانبتن فلز پیش ساخته
۱۹خراسان رضویمشهدبتن فلز پیش ساخته
۲۰خراسان رضویسنگانصفحه از قبل موجود
۲۱خراسان رضوینیشابوربتن فلز پیش ساخته
۲۲خراسان رضویسبزواربتن فلز اجرا در محل
۲۳خراسان رضویتربت حیدریهبتن فلز اجرا در محل
۲۴خراسان رضویتربت حیدریهبتن فلز پیش ساخته
۲۵خراسان رضویمشهدبتن فلز اجرا در محل
۲۶خراسان شمالیبجنوردبتن فلز پیش ساخته
۲۷خوزستانرامهرمزبتن فلز پیش ساخته
۲۸خوزستانامیدیهبتن فلز اجرا در محل
۲۹خوزستانایذهبتن فلز اجرا در محل
۳۰زنجانزنجانبتن فلز اجرا در محل
۳۱زنجانزنجانبتن فلز پیش ساخته
۳۲زنجانخرم درهبتن فلز پیش ساخته
۳۳سمنانشاهرودبتن فلز پیش ساخته
۳۴سمنانسمنانبتن فلز پیش ساخته
۳۵سمناندامغانبتن فلز پیش ساخته
۳۶سیستان و بلوچستانسراوان سیستانبتن فلز اجرا در محل
۳۷سیستان و بلوچستانقصر قندبتن فلز اجرا در محل
۳۸سیستان و بلوچستانچابهارصفحه از قبل موجود
۳۹سیستان و بلوچستانمهرستانبتن فلز اجرا در محل
۴۰سیستان و بلوچستانسربازبتن فلز پیش ساخته
۴۱سیستان و بلوچستانسراوان سیستانبتن فلز پیش ساخته
۴۲سیستان و بلوچستانایرانشهربتن فلز پیش ساخته
۴۳سیستان و بلوچستانزاهدانبتن فلز پیش ساخته
۴۴سیستان و بلوچستانزاهدانبتن فلز اجرا در محل
۴۵فارسشیرازبتن فلز پیش ساخته
۴۶فارسارسنجانبتن فلز پیش ساخته
۴۷فارسنی ریزبتن فلز پیش ساخته
۴۸فارسدارابصفحه از قبل موجود
۴۹قزوینقزوینبتن فلز پیش ساخته
۵۰قمقمبتن فلز پیش ساخته
۵۱کردستانقروهبتن فلز پیش ساخته
۵۲کرمانزرندبتن فلز پیش ساخته
۵۳کرمانبمبتن فلز پیش ساخته
۵۴کرمانکرمانبتن فلز پیش ساخته
۵۵کرمانکوهبنانبتن فلز پیش ساخته
۵۶کرمانسیرجانبتن فلز اجرا در محل
۵۷کرمانسیرجانبتن فلز پیش ساخته
۵۸کرمانجیرفتبتن فلز پیش ساخته
۵۹کرمانرفسنجانبتن فلز پیش ساخته
۶۰کرمانشهربابک کرمانفلز
۶۱کرمانکرمانبتن فلز اجرا در محل
۶۲کرمانبافت کرمانبتن فلز پیش ساخته
۶۳کرمانشاهکرمانشاهبتن فلز پیش ساخته
۶۴کرمانشاهصحنه کرمانشاهبتن فلز پیش ساخته
۶۵کهکیلویه و بویراحمدیاسوجبتن فلز پیش ساخته
۶۶گیلانآستارابتن فلز پیش ساخته
۶۷گیلانلنگرودبتن فلز پیش ساخته
۶۸گیلانرشتبتن فلز پیش ساخته
۶۹گیلانتالش (هشتپر)بتن فلز اجرا در محل
۷۰مازندرانچالوسبتن فلز پیش ساخته
۷۱مازندراننوشهربتن فلز پیش ساخته
۷۲مازندرانبابلبتن فلز پیش ساخته
۷۳مازندرانقائمشهربتن فلز پیش ساخته
۷۴مازندرانآملبتن فلز پیش ساخته
۷۵مرکزیاراکبتن فلز پیش ساخته
۷۶مرکزینوبرانبتن فلز پیش ساخته
۷۷هرمزگانبندر عباسبتن فلز پیش ساخته
۷۸همدانهمدانبتن فلز پیش ساخته
۷۹همدانرزنبتن فلز پیش ساخته
۸۰همدانملایربتن فلز پیش ساخته
۸۱همداننهاوندبتن فلز پیش ساخته
۸۲یزدیزدبتن فلز پیش ساخته
۸۳یزدبافقبتن فلز پیش ساخته